/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0050/19-00 

/ NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ

Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe – bez węzła) – węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy Janowskie (z węzłem), długości ok. 8 km.

Przedmiot kontraktu

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika- węzeł Sokołów Młp. Północ, obejmującą: Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe- bez węzła) – węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy Janowskie ( z węzłem), długości ok. 8 km”

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenie i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Konsultant w ramach Usługi będzie współpracował ze służbami Zamawiającego.

Odcinek będzie przebiegał równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 19.

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa lubelskiego, na terenie gminy: Janów Lubelski. Trasa drogi ekspresowej przebiega przez tereny użytkowane, tereny leśne oraz polno-leśne.

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży;
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi;
 • oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego;

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
 • skrócenie czasu podróży;
 • oszczędności paliwa;
 • zapewnienie komfortu jazdy;
 • zmniejszenie ryzyka wypadków;
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Podstawowe informacje

Odcinek objęty przedmiotem zamówienia będzie przebiegał równolegle do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19. Stanowi on część w ramach realizacji drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów:

Lokalizacja S19
1. Orientacja na mapie Polski

 

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, na terenie gminy: Janów Lubelski.

Wartość kontraktu: 249 231 458,96 zł (brutto)
Termin realizacji Kontraktu: 34 miesiące plus 263 dni od Daty Rozpoczęcia, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
Termin rozpoczęcia Kontraktu: 30.10.2017r.
( Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych tj., od 15 grudnia do 15 marca )