Mapa interaktywna

PZT – Plan orientacyjny, faza: PB

PZT – Plan sytuacyjny, węzeł w Łążku Ordynackim wraz rondem na DK19, faza: PB

PZT – Plan sytuacyjny, obiekt WS-27; faza: PB

Wizualizacja interaktywna

Parametry techniczne drogi ekspresowej

Przekrój dwujezdniowy, tj. 2 x 2 (docelowo 2×3– rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz)
Klasa techniczna S (droga ekspresowa)
Prędkość projektowa Vp 100 km/h
Liczba pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m (rozwiązanie etapowe, docelowo 2 x 3 x 3,5 m)
Szerokość pasa ruchu 3,5 m
Szerokość pasa dzielącego 5,0 m (wraz z opaskami – rozwiązanie etapowe)
Szerokość

opaski

0,5 m (w ramach pasa dzielącego)
Szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
Szerokość pobocza gruntowego 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu min. 25,5 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)
Kategoria ruchu KR 6
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa Min. 5,0 m
Pochylenie poprzeczne 2,5 %

Obiekty inżynierskie

S19 Lublin-Rzeszów odc. Koniec obw. Kraśnika-węzeł „Sokołów Małopolskich” cz.3 Janów Lubelski-Lasy Janowskie.
Nr Rodzaj obiektu Typ obiektu Symbol obiektu Kilometraż lokalny [km] Długość obiektu [m] Szerokość całkowita obiektu [m] Rozpiętość teoretyczna przęsła [m] Rodzaj konstrukcji a [deg] Klasa obciążenia
1. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 PZDd-25 25+376,00 16,6 13,00+13,00 15,8 zintegrowana żelbetowa PŻ 90,00 A
2. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej DK 19 PZDd-25a 0+244,17 16,6 11,6 15,8 zintegrowana żelbetowa PŻ 90,00 A
3. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 PZDd-26 26+626,067 16,81 13,00+13,00 16 zintegrowana żelbetowa PŻ 99,10 A
4. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej DK19 PZDd-26a 1+468,643 16,8 11,6 15,99 zintegrowana żelbetowa PŻ 99,00 A
5. Wiadukt w ciągu Wiadukt drogowy -w ciągu S19- nad projektowaną DK19 WS-27 27+435,731 20,83 12,40+12,40 19,59 zintegrowana żelbetowa 140,00 A
6. Most w ciągu Most na rzece Trzebensz w ciągu projektowanej S19 MS-28 28+425,00 24,1 13,00+13,00 23,2 Wolnopodparta z belek prefabrykowanych sprężonych. BP 90,00 A
7. Most w ciągu Most na rzece Trzebensz w ciągu projektowanej DK19 MS-28a 1+358,79 24,1 11,6 23,2 Wolnopodparta z belek prefabrykowanych sprężonych. BP 90,00 A
8. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt średnich- w ciągu S19 PZDsz-30 29+712,97 14,29 13,00+13,00 13,45 zintegrowana żelbetowa PŻ 107,90 A
9. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt średnich- w ciągu projektowanej DK19 PZDsz-30a 2+660,542 14,26 11,6 13,42 zintegrowana żelbetowa PŻ 107,49 A
10. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 PZDsz-32 30+857,88 16,6 13,00+13,00 15,8 zintegrowana żelbetowa PŻ 90,00 A
11. Przejście ekologiczne Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciąg projektowanej DK19 PZDsz-32a 3+782,61 16,6 11,6 15,8 zintegrowana żelbetowa PŻ 90,00 A
12. Wiadukt drogowy Wiadukt drogowy -w ciągu łącznicy- nad S19 WD-33 32+268,820 53,12 17,25 26,00+26,00 płytowo-belkowy sprężony żelbetowy 81,20 A

Objaśnienia oznaczeń:

WS – Wiadukt drogi ekspresowej

MS – Most drogi ekspresowej

PZDd – Przejście dolne dla dużych zwierząt

PZDdz – Przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt

PZDsz – Przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt

– Konstrukcja obiektu z pomostem żelbetowym

BP – Konstrukcja obiektu z belek prefabrykowanych z betonu sprężonego

Węzły

Węzeł Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki) – km roboczy ok. 32+270,43

W węźle Lasy Janowskie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem.

Węzeł zaplanowany jako częściowo bezkolizyjny (WB) typu „trąbka” z obsługą wszystkich relacji.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji MOP

Obwód Utrzymania Drogi (OUD)

W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji OUD.

Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg

  • przejścia dla małych zwierząt (PZM),
  • przejście (przepust) dla płazów (PZŁ),
  • przepusty (P).

Zabezpieczenia akustyczne

Po przeprowadzeniu pełnej analizy akustycznej w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. DZ. U. z 2014r. poz.112) nie stwierdzono występowania przekroczeń prognozowanego dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego przez projektowaną drogę S19 oraz przez drogi poprzeczne. W związku z powyższym nie ma podstaw do zastosowania w tych miejscach zabezpieczeń przeciwhałasowych.

Drogi dojazdowe (Dodatkowe jezdnie drogi ekspresowej)

Zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych.