Świadectwo Przejęcia

Dnia 27.11.2023 roku, Inżynier Kontraktu wystawił Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót na podstawie Subklauzuli 10.1. Warunkami Kontraktu potwierdzając, iż z pominięciem wad i drobnych zaległych prac wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego Świadectwa Wykonawca z dniem 31 października 2023 roku wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2. Warunków Kontraktu.

27 listopada 2023