Posiedzenie Zespołu Oceny Projektu Budowlanego

Dnia 20 lipca 2018 roku w siedzibie GDDKiA o/Lublin odbyło się posiedzenie ZOPB. Uczestniczyli w nim : Przedstawiciele Zamawiającego – GDDKiA, Pełnomocnik Wykonawcy wraz z kluczowymi projektantami oraz zespół zajmujący się nadzorem. Przedmiotem posiedzenia była ocena dokumentacji projektowej w stadium Projektu Budowlanego pod względem kompletności oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych oraz zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zespół Oceny Projektu Budowlanego po rozpatrzeniu dokumentacji w stadium Projektu Budowlanego wnioskował o przyjęcie przedmiotowej dokumentacji projektowej pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag.

27 sierpnia 2018