Decyzja 10/19 – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

Dnia 27 czerwca 2019 roku Wojewoda Lubelski wydał Decyzję 10/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, odc.3: odcinek Janów Lubelski węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” bez węzła – węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” wraz z węzłem, długości ok. 8 km’.

Organ przychylił się do wniosku inwestora i niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Decyzja między innymi zatwierdza do realizacji projekt budowlany, nakłada obowiązek wykonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii, określa wymagania wynikające z ochrony środowiska, ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej i potrzeb obronności państwa oraz zatwierdza podział nieruchomości, gdzie linie rozgraniczające teren inwestycji stanowią linie podziału nieruchomości. Z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, nieruchomości lub ich części wyznaczone linią rozgraniczającą teren, staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Wojewoda Lubelski z urzędu prowadzić będzie odrębne postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, w tym grunty oraz składniki roślinne i budowlane, które zostały nabyte. Wycenę nieruchomości wykonywać będzie na zlecenie Wojewody Lubelskiego biegły rzeczoznawca majątkowy z listy uprawnionych rzeczoznawców , wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji zrid przez organ pierwszej instancji oraz wg jej wartości obowiązującej na dzień wydania nieruchomości. Ponadto ustawodawca przewidział dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją zrid, którzy wydadzą nieruchomość w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji zrid, powiększenie wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W przypadku przejęcia decyzją Wojewody Lubelskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej jedynie części nieruchomości , gdy pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, przysługiwać będzie właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu roszczenie o nabycie na własność Skarbu Państwa przez zarządcę drogi pozostałej części nieruchomości. Pozostała część nieruchomości może zostać wykupiona na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego dopiero po uprawomocnieniu się decyzji zrid.

27 czerwca 2019